2014. júl. 02.

Öt országot felölelő nemzetközi találkozót szerveztek Ópusztaszeren június 29-én, amelynek alkalmával, a Magyar TDM Szövetség kezdeményezésére, szándéknyilatkozatot írt alá 18, Magyarországot, Délvidéket, Erdélyt, Kárpátalját és Felvidéket képviselő szervezet.

A dokumentum a Kárpát-medencei turisztikai desztinációk hosszú távú együttműködésének alapjait teremti meg, célja továbbá a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztésben érdekelt szereplőkkel való együttműködés fejlesztése, a turisztikai kapcsolatok területén a hálózatosodás elősegítése. Horváth Alpár kezdeményezésére a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás részéről Gál Tünde vett részt az eseményen, aki Hargita Megye Tanácsát képviseli a szervezetben. A társulás 2009-ben alakult, Hargita Megye Tanácsa mellett még 36 önkormányzat a tagja, céljai közé tartozik a megyei turizmus fellendítése és népszerűsítése.

 A szándéknyilatkozatban foglalt célok elérése érdekében az együttműködő felek a rendszeres szakmai kommunikáción túl törekednek a szervezett Kárpát-medencei turisztikai összefogás, tudástranszfer, közös tervezés, kutatás, fejlesztés, innováció, valamint a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztésének megvalósítására. Az együttműködés kezdeményezője és szervezője a Magyar TDM Szövetség, a találkozó kiemelt támogatója pedig a Hét Vezér Turisztikai Egyesület és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark volt.

 A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás – a Hargita megyei önkormányzatokkal hosszú távú együttműködési kapcsolatokat kialakítva – olyan projektek megvalósítására törekszik, amelyek fellendítik és népszerűsítik a megyei turizmust, illetve elősegítik a természetvédelmi területek megőrzését, az ökoturizmus fejlesztését. Két fő területen fejti ki a tevékenységét: a turizmus fejlesztése és népszerűsítése, valamint a természet- és környezetvédelmi területek védelme és hasznosítása területén. A szándéknyilatkozat aláírásával a társulás bővíti kapcsolatait a fenti célok elérése érdekében.

 Az egyezmény további partnerei: a magyarországi Magyar TDM Szövetség, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Hét Vezér Turisztikai Egyesület; a felvidéki  Hídverő Társulás, a kárpátaljai Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda; a délvidéki TDM Magyarkanizsa,  Észak-bácskai Homokháti Kistérség Településfejlesztési Egyesület, TDM Zenta, Vojnich Oszkár Polgári Egyesület, "Chef" Vajdasági Hagyományőrző Gasztronómiai Egyesület, TDM Törökkanizsa; Erdélyből pedig a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület, Szovátai Turisztikai Egyesület, Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Pogány-havas Kistérségi Társulás, Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület és Horváth Aplár, turisztikai szakértő.

 

A szándéknyilatkozat szövege:

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A KÁRPÁT-MEDENCEI TURIZMUS ÉS DESZTINÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

 A Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség (továbbiakban Szövetség) a Kárpát-medencei turisztikai együttműködés fejlesztése érdekében kezdeményezi jelen Szándéknyilatkozat aláírását a határontúli partnereivel.

 

Fogalommagyarázat:

A turisztikai desztináció az a földrajzilag egyértelműen körülhatárolható térség, egyszerre célterület és egyben az a fogadóterület, ahol a turisták, látogatók komplex turisztikai csomagot vesznek igénybe, amely a különböző turisztikai szolgáltatások (szállás, étkezés, utazási irodai szolgáltatás, túravezetés, információnyújtás) mellett attrakciókat (programokat, látnivalókat) is tartalmaz. A desztináció lényegében a komplex turisztikai terméket felkínálni képes térség egésze, a kínálat helyszíne, amely más desztinációkkal versenyez a turizmus piacán.

A turisztikai desztinációban – a fogadóterületen – a turisztikai desztináció menedzsment (rövidítve TDM) nonprofit szervezet, mely az adott desztináció turizmusában érdekelt vállalkozók, önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek érdekközössége, mely megfelelő szakmai kompetencia és erőforrás birtokában felelős a sokszínű és többszereplős kínálat összehangolásáért és kommunikációjáért, valamint a desztináció és annak turizmus szakmai közössége fejlesztéséért.

 

1. Az együttműködés indokoltsága, háttere

 1.1. Az elmúlt években a Szövetség vezetői, képviselői több határontúli konferencián, szakmai előadáson, megbeszélésen vettek részt a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, illetve a Délvidéken, továbbá a magyar nemzetiségű szakemberek is több magyarországi TDM konferencián vettek már részt a szövetség meghívására. 1.1. A Szövetség Kárpát-medencei: magyarországi, romániai, ukrajnai, szlovákiai, ausztriai és szerbiai magyar és (pl. Ausztria esetében) más nemzetiségű szakmai partnerei az elmúlt években bekapcsolódtak a magyarországi TDM szakmai információáramlásba, tudástranszferbe, elősegítve ezzel a TDM rendszer fejlődését.

1.2. A Szövetség kiterjedt szakmai tapasztalataira és kapcsolataira támaszkodva a továbbiakban is elő kívánja segíteni a Kárpát-medencei TDM folyamatokat további (az említett országokbeli, valamint horvátországi és szlovéniai) partnerek felkutatásával, amit elsősorban képzésekkel, legjobb gyakorlatok megosztásával, határokon átívelő turizmus-szakmai-, kutatási és fejlesztési programokkal, a szomszédos országokban szervezett TDM és más turisztikai rendezvényeken, programokon való kölcsönös részvétellel, közreműködéssel tervez megvalósítani.

 

2. Az együttműködés céljai

2.1. Az együttműködés célja a Kárpát-medencei turisztikai desztinációk hosszú távú együttműködésének létrehozása.

2.2. A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztésben érdekelt szereplőkkel való együttműködés fejlesztése, a turisztikai kapcsolatok területén a hálózatosodás elősegítése.

 

3. Az együttműködés szakmai területei

 3.1. Szakmai információáramlás elősegítése a Kárpát-medence turizmusban érdekelt szereplői között.

3.2. A Magyar Kormánnyal történő szoros együttműködésben a Kárpát-medencei TDM és turizmus szervezetek létrehozásában és tevékenységeik fenntartható fejlesztésében való segítségnyújtás.

3.3. Az egyes országokban a nonprofit turisztikai szervezetek megismerése és a turisztikai desztináció menedzsment jó gyakorlatok megismertetése, valamint a TDM hálózat fejlesztésének elősegítése.

3.4. A Kárpát-medencére, mint turisztikai desztinációra vonatkozó turizmusfejlesztési stratégiai irányelvek meghatározása.

3.5. A Kárpát-medencei turisztikai termékek, szolgáltatások és befektetési lehetőségek rendszerbe gyűjtése, a megfelelő vonzerőleltárok elkészítése.

3.6. A Kárpát-medence, mint turisztikai desztináció piacra vitelének előkészítése.

3.7. Közös pályázati projektek kidolgozása az együttműködés céljainak megvalósításával összhangban.

3.8. A turizmushoz kapcsolódó KFI projektek, felmérések és tudományos, szakmai disszeminációs tevékenységek megvalósítása az együttműködésben részt vevő turizmushoz kapcsolódó tudásközpontokkal, turisztikai szakemberekkel közösen.

3.9. A Felek kiemelten fontosnak tartják és keresik az együttműködés lehetőségeit a Kárpát-medencei, a közép-európai és más országok desztinációis és turisztikai szakmai szervezeteivel, partnereivel.

3.10. Az együttműködő felek a Szövetség koordinálásával az együttműködés fejlesztésére törekednek a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel.

3.11. Az együttműködő felek keresik a közös érdekeken alapuló turisztikai együttműködés és partnerség lehetőségeit az állami, közigazgatási szervekkel, a kamarákkal és más szakmai szövetségekkel, szervezetekkel is.

3.12. Az együttműködő felek a Szövetség koordinálásával megvizsgálják és kidolgozzák az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark együttműködésben betöltendő szerepét.

 

Jelen szándéknyilatkozat alapján az együttműködő felek 2014. szeptember 30-ig együttműködési akciótervet dolgoznak ki a 2014-2015. évi időszakra, melyet az aláíró felek igénye és szándéka szerint folyamatosan megújítanak.

Bármelyik stratégiai partner kezdeményezheti a szándéknyilatkozata visszavonását. A Kárpát-medencei és magyar TDM együttműködéshez kéréssel és annak elfogadásával természetesen más szervezetek is csatlakozhatnak.

Jelen szándéknyilatkozat alapján cél a jövőben külön együttműködési megállapodás aláírása is, azzal, hogy a Stratégiai partnerek felülvizsgálják a szándéknyilatkozat aláírása után eltelt időszak tapasztalatait és közösen döntenek a további együttműködés lehetséges informális és formális feltételeiről, módjáról.

 A jelen szándéknyilatkozatban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a szándéknyilatkozat teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat, félreértéseket, ebből eredő esetleges jogvitákat az aláíró partnerek tárgyalásos úton rendezik.

 Az együttműködő felek kijelentik, hogy jelen Szándéknyilatkozat tartalmát megismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Vissza